ДЕЙНОСТИ

1. Първа среща на Управителния комитет, 3 дни, Букурещ.
2. Конструиране на уеб сайт на проекта, поддържане и обновяване с нова информация.
3. Изработване на интегрирана база от данни.
4. Определяне на типовете природен и технологичен риск.
5. Съвместна кръгла маса “Оценка на картите на риска и картографиране” с участието на специалисти с отношение към защитата и управлението на природния и технологичен риск, 3 дни, Букурещ.
6. Съвместна кръгла маса “Оценка на картите на риска и картографиране” с участието на специалисти с отношение към защитата и управлението на природния и технологичен риск, 3 дни, София.
7. Теренна работа за измервания с използването на LIDAR radar за получаване на точни хипсометрични карти.
8. Създаване на индикатори за уязвимостта от природен и технологичен риск.
9. Създаване на единна методика за карти на риска.
10. Междинна среща на управителния комитет, 3 дни, София.
11. Създаване на специализирани карти на природния и технологичен риск.
12. Теренна работа за оценка на уязвимостта на почви и води от замърсяване.
13. Обработка и интерпретиране на данните свързани с качеството на почви и води.
14. Заключителна среща на управителния комитет, 3 дни, Крайова.
15. Румънско-Българско лятно училище “Устойчиво развитие и природен и технологичен риск в Дунавската заливна равнина” за студенти, млади учени, 6 дни, Крайова-Калафат.
16. Разпространение на резултатите посредством различни дейности и събития.