Интегрирана оценка на природния и технологичен риск в дунавската заливна равнина в румънско-българския трасграничен участък Калафат-Видин — Турну Мъгуреле-Никопол

Период на изпълнение: Юни 2012 - Ноември 2013

Проектът цели да подобри вече съществуващата информация за природния и технологичен риск от двете страни на граничната област между Румъния и България и да увеличи прозрачността по отношение на наличието и да я разпространи до всички заинтересовани участници (местни власти, общини, служби за превенция и борба с непредвидени ситуации).
Проучването се планира да оцени честотата на природни и технологични опасности за да се гарантира опазването на околната среда и устойчивото развитие на изследваната територия.

Приоритетна ос: 2 Околна среда – Устойчиво използване и защита на природните ресурси и околната среда и подпомагане на ефективното управление на риска в трансграничната зона.