ЦЕЛИ

1. Изработване на съвместна интегрирана ГИС база данни за сектора Калафат-Видин – Турну Мъгуреле-Никопол в Дунавската заливна равнина.
2. Определяне на типовете природен и технологичен риск.
3. Оценяване на уязвимостта от природен и технологичен риск.
4. Създаване на специализирани карти на природния и технологичен риск.
5. Оценка на качеството на почвите и водите и уязвимост на водоносния хоризонт от замърсяване с нитрати, фосфати, пестициди и тежки метали.
6. Определяне на най-добрите стратегии за устойчиво развитие на защитата на околната среда.
7. Разпространение на резултатите от проучването до заинтересованите страни в граничната област посредством съвместни срещи.